Sunday, 26 April 2015

विचार धन-१

पिताचार्य: सुहृन्माता भार्या पुत्र: पुरोहित: ।
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति य: स्वधर्मे न तिष्ठति ।। 
-मनुस्मृति ८.३३५, महाभारत शांतीपर्व १२१.६०
अर्थ : बाप आचार्य, मित्र, माता, बायको, मुलगा किंवा पुरोहित कोणीही असो, जर तो आपल्या धर्माप्रमाणे वागत नसेल तर राजास तो अदंड्य नाही, म्हणजेच राजाने त्यास योग्य शिक्षा केली पाहिजे.

गुरुं वा बालवृद्धो वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम ।
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् ।। 
-मनुस्मृति ८,३५०
अर्थ : असला आततायी म्हणजेच दुष्ट मनुष्य - मग तो गुरू आहे, म्हातारा अगर पोर अथवा विद्वान ब्राह्मण आहे, याकडे न पाहता - बेलाशक ठार करावा.

आततायी मनुष्य म्हणजे असा मनुष्य जो तुमचा जीव घेण्यास आला आहे, जो तुमच्या पत्नीवर अगर कन्येवर बलात्कार करण्यास आला आहे, अथवा तुमच्या घरास आग लावण्यास आला आहे, अथवा तुमची सर्व संपत्ती qकवा स्थावर मालमत्ता हडप करण्यास आला आहे.

No comments:

Post a Comment